بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,659 1.07 1,501,225 3.77 1,930,648 4.78 2,080,081 4.9
اوراق مشارکت 12,121,842 103.16 17,841,995 44.78 17,666,349 43.76 21,567,020 50.79
سپرده بانکی 6,951,274 59.16 20,430,256 51.27 20,624,222 51.09 18,767,910 44.2
وجه نقد 849 0.01 6,841 0.02 7,366 0.02 12,340 0.03
سایر دارایی ها -7,453,407 -63.43 50,648 0.13 115,948 0.29 5,380 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,074 0.51 717,688 1.8 888,801 2.2 1,029,614 2.42