بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 565,114 3.7 3,492,883 5.42 3,740,110 5.46 3,894,981 5.77
اوراق مشارکت 14,210,888 92.98 29,114,443 45.19 31,452,344 45.89 29,898,162 44.27
سپرده بانکی 8,492,837 55.57 31,351,997 48.66 32,982,251 48.13 33,475,402 49.56
وجه نقد 18,544 0.12 186,178 0.29 4,953 0.01 7 0
سایر دارایی ها -8,020,137 -52.48 235,796 0.37 278,579 0.41 124,382 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 266,268 1.74 1,586,249 2.46 1,665,768 2.43 1,659,025 2.46