بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 277,577 2.17 2,520,786 5.6 3,104,558 6.44 3,076,693 6.14
اوراق مشارکت 12,778,746 99.75 22,023,331 48.96 25,334,373 52.59 26,400,893 52.72
سپرده بانکی 7,359,469 57.45 20,368,235 45.28 19,661,256 40.81 20,504,963 40.95
وجه نقد 1,610 0.01 12,281 0.03 7,022 0.01 6,799 0.01
سایر دارایی ها -7,614,702 -59.44 28,987 0.06 33,683 0.07 53,514 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 135,875 1.06 1,240,382 2.76 1,512,322 3.14 1,519,657 3.03