بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 402,972 2.91 3,145,258 5.89 3,263,527 5.47 3,379,180 5.41
اوراق مشارکت 13,333,227 96.43 25,420,992 47.63 25,652,638 43.03 28,449,569 45.51
سپرده بانکی 7,827,265 56.61 24,429,034 45.77 29,819,339 50.02 29,915,194 47.86
وجه نقد 18,690 0.14 231,139 0.43 609,064 1.02 600,010 0.96
سایر دارایی ها -7,766,277 -56.17 113,313 0.21 230,931 0.39 127,936 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 193,690 1.4 1,497,131 2.81 1,500,825 2.52 1,564,465 2.5